استارت‌باکس

استارت باکس پادکستیه که تو هر قسمتش، خلاصه یه کتاب مهم تو حوزه‌ی استارت آپ رو تعریف میکنیم.