بعد دوازدهم

در پادکست بعد دوازدهم داستانهایی نوشته میشوند و خوانده میشوند Telegram Channel : t.me/BodeDavazdahom . Twitter Account : twitter.com/BodeDavazdahom . SoundCloud : soundcloud.com/user-616493218