حیات با ت دو نقطه

«چیزهایی هست که زيرپوست حيات می‌گذرد؛ و نمی‌دانیم!»Twitter.com/hayat2noqteHayat_2noghte@yahoo.comT.me/hayat2noqte