که اینطور

پادکستی که بعد از گوش دادن به آن می گویید که این طور!