آدم‌های معمولی

پادکست آدمهای معمولی، پادکستیه که من ناهید مزیدی در هر قسمتش با یک نفر درباره تجربیات زندگیش صحبت می‌کنم.