داستان شب

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.