پادکست ترکمنصحرا

پادکست ترکمنصحرا پادکستی درباره فرهنگ، تاریخ و اخبار مردم ترکمنصحرا می‌باشد