Fight Club | باشگاه مشت زنی

باشگاه مشت زنی، جایی که معجزه آغاز می شود. پادکستی درباره فیلم و سینما که سینمای ایران و سینمای جهان را پوشش می دهد.