ژرفا

داستانها و خبرهایی از ژرفای اقیانوس. ما سعی میکنیم با روایتهای جذاب و عجیب اما واقعی توجه شما رو به دریاها و اقیانوسها جلب کنیم. همچنین ما شما رو تشویق می کنیم به ژرف اندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار. سبکی که نتیجش حفظ طبیعت و زیباییهاشه.آدرس سایت ژرفا:https://zharfapodcast.com/