کاگنیتیو کست

کاگنتیو کست؛ پادکستی برای شناخت ذهن، مغز و رفتار انسان از دریچهٔ علوم شناختی و سایر حوزه های مرتبط. در فصل اول این پادکست به مرور تاریخچهٔ روانشناسی و رویکردهای مختلف مطالعهٔ ذهن می پردازیم