Radio wagon

ما از صداهایی حرف می‌زنیم که باهاشون بزرگ شدیم