رادیو خط خطی

پادکست طنز درباره مسایل اجتماعی,سیاسی, فرهنگی و....هفته