چرا این کارو میکنیم؟

«چرا اینکارو می‌کنیم؟» برای بررسی زندگی تکنولوژیکی و ترکیب شده با فناوری ما ساخته شده و قراره با هم درمورد سبک زندگی جدیدمون که فناوری برامون ساخته صحبت کنیم. binosha.com