سفرمحتوا

پادکست سفرمحتوا؛ پادکستی از جنس یادگیری بازاریابی محتوایی است. به کتاب ها و انسان های محتوایی سفر می کنیم و یاد می گیریم