به راه بادیه

علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند.